Duplicate entry '1147672' for key 'PRIMARY'Duplicate entry '1147673' for key 'PRIMARY'Duplicate entry '1147674' for key 'PRIMARY'Duplicate entry '1147675' for key 'PRIMARY'Duplicate entry '1147676' for key 'PRIMARY'Duplicate entry '1147677' for key 'PRIMARY'


PEL® L / PEL® BH / MANGACHOC® / FAM® L / H-LINER® 球窝节

与圆筒形轴承相比,球窝节的优势在于能够接受校准误差、运行角度失调或零件变形,如轴线弯曲。

赫福集团在球窝节上使用与轴承同样的工艺,以改善润滑间隔时间和耐磨损度。